پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.


حرکت
نوشته شده در شنبه 28 / 7
بازدید : 4681
نویسنده : احمدجوان زرنق

حركت


به اطراف خود نگاه كنيد . حركت هاي بسياري وجود دارد .

 

 

 

 

 

 

 

حركت هايي نيز وجود دارند كه ديده نمي شوند. مانند حركت ذرات سازنده مواد، حركت ستارگان و سيارات و يا صدايي كه شنيده مي شود.
همه تغييرات و همه پديده ها حاصل حركت اند. براي انجام هر كاري حركت انجام مي شود. به عبارت ديگر، انجام كار بدون حركت غير ممكن است.


مسافت:

كوتاه ترين فاصله بين دو نقطه، خط راستي است كه آن دو نقطه را به يكديگر وصل مي كند.
براي رفتن از يك محل به محل ديگر ، معمولاً مسيري را مي پيماييم كه خط راست نيست. در اين حركت ها، مجبوريم مانع ها را دور بزنيم . در نتيجه مسيري طولاني تر را مي پيماييم.


در حركت از يك شهر به شهر ديگر نيز وجود مانع هاي طبيعي ، مانند تپه، رودخانه و درياچه باعث مي شود كه انسان مسيرهاي طولاني تري از فاصله مستقيم ميان ميان دو محل را بپيمايد.


توجه:

نقشه ساختمان يا يك شهر را نمي توان به همان اندازه خودش رسم كرد. بنا براين تمام فاصله ها را به يك نسبت كوچك مي كنند تا بتوانند نقشه مورد نظر را روي يك كاغذ كوچك رسم كنند. به اين نسبت (مقياس) گفته مي شود كه آن را در گوشه نقشه مي نويسند.


جابه جايي:

فرض كنيد قرار است به مسافرت برويد. ابتدا مقصد خود را مشخص مي كنيد. سپس از منزل خود كه مبدأ يا نقطه شروع است ، حركت مي كنيد تا به مقصد برسيد. در اين مسير بايد موانعي مانند، كوه، رودخانه، ... را دور بزنيد تا به نقطه پايان يا مقصد برسيد.
اگر نقطه شروع حركت (مبدأ) را به نقطه پايان (مقصد) وصل كنيد، در واقع جابه جايي مشخص شده است.
نكته:

به فاصله مستقيم ميان مبدا و مقصد «جابه جايي» مي گويند يا به عبارت ديگر برداري است كه نقطه شروع را به پايان وصل مي كند.
نكته:

مجموع طولهايي كه متحرك براي رفتن از مبدا به مقصد مي پيمايد، مسافت طي شده گفته مي شود.

مثال:

شخصي از نقطه A شروع به حركت كرده و از نقاط Bو C گذشته تا به نقطه D (نقطه پايان) رسيده است.
جابه جايي و مسافت طي شده توسط اين متحرك را محاسبه كنيد.

متر 15=6+5+4 = مسافت طي شده

6m = جابجايي طي شده


جابه جايي و مسافت ، هر دو از جنس طول هستند و هر دو را با واحد متر (m) اندازه گيري مي كنيم.
اما واحد هاي ديگري نيز براي اندازه گيري طول وجود دارد كه مهم ترين آنها در جدول مقابل آورده شده است.

 

نام واحد

اندازه واحد بر حسب متر

كيلومتر(Km)

1000 متر

سانتي متر(Cm)

ميلي متر(mm)


براي اندازه گيري فاصله هاي بسيار دور مانند فاصله بين ستارگان و كهكشان ها واحدي به نام سال نوري به كار برده مي شود.
يك سال نوري برابر است با مسافتي كه نور در طول يك سال مي پيمايد.

سرعتسرعت: مسافتي است كه متحرك در واحد زمان (يعني در يك ثانيه) مي پيمايد.


سرعت به دو عامل بستگي دارد:
1) مسافت طي شده (X) كه معمولاً با دو واحد (m) و كيلومتر(km) مي باشد. سرعت با مسافت طي شده رابطه مستقيم دارد. يعني در يك زمان معين ، هر چه مسافت طي شده توسط يك متحرك بيشتر از متحرك ديگر باشد سرعت آن جسم بيشتر است.
2) مدت زمان(t) كه معمولا با واحدهاي ثانيه (s) ، دقيقه(min) و ساعت(h) قابل اندازه گيري است. سرعت با زمان رابطه عكس دارد، يعني براي طي يك مسافت مشخصي، هر چه مدت زمان طي شده توسط يك متحرك كمتر از متحرك ديگر باشد. سرعت آن بيشتر است.

با توجه به عوامل ذكر شده ، سرعت (v) را به صورت زير محاسبه مي كنند.يك راه ساده:

مثلث سرعت
براي به دست آوردن هر يك از كميت ها ، كافي است انگشت خود را بر روي مورد خواسته شده بگذاريد و عمليات رياضي باقي مانده را به دست آوريد.


- اگر واحد اندازه گيري مسافت، متر(m) و واحد اندازه گيري زمان، ثانيه(s) باشد، واحد اندازه گيري سرعت
متر بر ثانيه است.


- اگر واحد اندازه گيري مسافت، كيلومتر(km) و واحد اندازه گيري زمان، ساعت(h) باشد، واحد اندازه گيري سرعت
كيلومتر بر ساعت است.
براي تبديل كيلومتر بر ساعت به متر بر ثانيه عدد مورد نظر را بر 6/3 تقسيم مي كنيم.

 


- هرگاه سرعت متحركي كه بر روي خط راست حركت مي كند، در تمام لحظه ها يكسان باشد حركت آن يكنواخت است و نمودار مكان- زمان به صورت يك خط راست است.


- چون در حركت يكنواخت سرعت ثابت است ، نمودار سرعت - زمان به صورت يك خط راست موازي محور زمان است.


امروزه بشر، با استفاده از علم و فناوري پيشرفته خود وسايل نقليه اي مي سازد كه فاصله هاي بسيار طولاني را با سرعت هاي بسيار زياد در زماني كوتاه مي پيمايد . مثل هواپيماهاي مسافربري كنكورد با حمل صدها مسافر با سرعتي بيشتر از سرعت صوت(حدود 2000 كيلومتر بر ساعت) پرواز مي كند.


براي اندازه گيري فاصله هاي بسيار دوري كه امكان اندازه گيري با ابزارهاي معمولي وجود ندارد از راههاي مختلفي استفاده مي شود. به طور مثال براي اندازه گيري فاصله زمين تا ماه از روش زير استفاده مي شود.


فضانورداني كه به كره ي ماه سفر كرده اند ، در سطح ماه آينه اي كار گذاشته اند. از زمين پرتوهاي نور ليزر بر اين آينه تابيده مي شود تا پس از بازتاب به زمين برگردد. آن گاه زمان رفت و برگشت نور را با زمان سنج هاي بسيار دقيق اندازه گرفته و آن را نصف مي كنند و در عدد 000/300 (سرعت نور بر حسب كيلومتر بر ثانيه) ضرب مي كنند. دانشمندان با استفاده از اين روش، فاصله زمين تا ماه را 000/380 كيلومتر اندازه گرفته اند.

براي اندازه گيري عمق آب اقيانوس ها از روش زير استفاده مي شود.
يك موج فراصوتي از سطح آب به اعماق آب فرستاده مي شود. اين موج با برخورد به كف اقيانوس به سطح آب بازمي گردد زمان رفت و برگشت موج اندازه گيري شده و بر 2 تقسيم مي شود. سپس در عدد 1450 (سرعت انتشار صوت در آب) ضرب مي شود و به اين صورت عمق آب اقيانوس محاسبه مي شود.

شتاب:
به اين اتومبيل در حال حركت دقت كنيد. عقربه سرعت سنج در هر لحظه عددي را نشان مي دهد يعني سرعت اتومبيل هميشه ثابت نيست.

 

معمولاً سرعت يك متحرك در تمام مدت حركتش ثابت نيست. راننده ، سرعت اتومبيل را بر حسب شرايط جاده و آب و هوا به طور مناسب و مطمئن تنظيم مي كند.
هنگامي كه سرعت يك متحرك در حال تغيير است مي گوييم داراي شتاب است.
شتاب (a) نشان دهنده ي تغييرات سرعت در واحد زمان(در يك ثانيه) است.
شتاب از رابطه ي زير بدست مي آيد.

يكاي اندازه گيري شتاب، متر بر مجذور ثانيه ( ) مي باشد.


وقتي اتومبيل مسير مستقيمي را مي پيمايد و عقربه سرعت سنج آن عدد ثابتي را نشان مي دهد، يعني سرعت حركت اتومبيل ثابت است و تغيير نمي كند. در اين حالت شتاب حركت صفر است.
وقتي عقربه سرعت سنج از عددي به عدد ديگر تغيير مي كند. يعني سرعت حركت اتومبيل تغيير مي كند و حركت شتابدار است. در اين صورت اگر سرعت حركت مرتبا در حال افزايش باشد، حركت شتابدار از نوع تند شونده است وشتاب مثبت است. و اگر سرعت اتومبيل مرتبا در حال كاهش باشد، حركت اتومبيل شتابدار از نوع كند شونده بوده و شتاب منفي است.


نمودار سرعت – زمان را براي حركت اين اتومبيل رسم مي كنيم.

 

در مسير OA سرعت در حال افزايش است. پس حركت شتابدار از نوع تند شونده است.
در مسير AB سرعت ثابت است پس حركت يكنواخت بوده، يعني شتاب صفر است.
در مسير BC سرعت در حال كاهش است. پس حركت شتابدار از نوع كند شونده است.

مثال: اتومبيلي از حال سكون شروع به حركت كرده و در مدت 10 ثانيه سرعت آن 30 متر بر ثانيه مي رسد.
الف) شتاب حركت اتومبيل چند متر بر مجذور ثانيه است؟
ب) شتاب حركت از چه نوعي است؟

شتاب از نوع تند شونده است.

 

عامل ايجاد شتاب:
قانون اول نيوتون بيان مي كند.
اجسام تمايل دارند حالت اوليه خود را حفظ كنند يعني اگر ساكن هستند در حالت سكون باقي بمانند و اگر در حال حركت هستند به حركت خود به طور يكنواخت با سرعت ثابت ادامه دهند. حال اگر بخواهيم جسم ساكني را به حركت در آوريم يا سرعت متحرك را كاهش يا افزايش دهيم بايد به آن نيرو وارد كنيم. نيرو با ايجاد شتاب باعث تغيير سرعت مي شود.
قانون دوم نيوتون بيان مي كند.

اگر به جسمي نيرو وارد شود آن جسم شتاب مي گيرد. شتاب با مقدار نيرو رابطه ي مستقيم و با جرم جسم رابطه عكس دارد.
يعني


نكته:

نيرو عامل تغيير سرعت حركت اجسام است.
- اگر نيرويي كه بر جسم در حال حركت وارد مي شود با جهت حركت جسم هم جهت باشد ، سرعت آن را افزايش مي دهد.
- اگر نيرويي كه بر جسم در حال حركت وارد مي شود با جهت حركت جسم مخالف باشد، سرعت آن را كاهش مي دهد.

شما هنگامي كه در اتومبيل نشسته ايد، شتاب افزاينده يا كاهنده را به خوبي حس مي كند. در هنگام شتاب افزاينده يعني وقتي راننده گاز مي دهد، احساس مي كنيد كه بدن شما به پشتي صندلي فشرده مي شود. اما در هنگام شتاب كاهنده يعني در هنگام ترمز كردن، احساس مي كنيد كه به جلو پرتاب مي شود.

كارخانه هاي سازنده اتومبيل هاي سواري، گاهي براي نشان دادن قدرت اتومبيل و ميزان شتاب آن از عددي به نام (صفر تا صد) استفاده مي كنند . هر چه صفر تا صد اتومبيل كم تر باشد يعني قدرت و شتاب اتومبيل بيشتر است.


مثال:

صفر تا صد اتومبيل 10 ثانيه است. يعني اين اتومبيل 10 ثانيه وقت لازم دارد تا بتواند از حالت سكون (سرعت صفر) به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت برسد.

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: صدها , مسافر , لیزر , سطح آب , شتاب , جاده , اندازه , نمودار , اتومبیل , نیوتون , مستقیم , جرم , افزاینده , مخالف , علم و فناوري , متر بر ثانيه , مثلث سرعت , حرکت , متحرك , در , واحد زمان , يعني , در , يك ثانيه , سرعت , مسافت , اندازه گيري , ستارگان و , كهكشان , ,ضربان قلب
نوشته شده در جمعه 27 / 7
بازدید : 4936
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: ضربان قلب ,سوختن کاغذ یک تغییر شیمیایی
نوشته شده در چهار شنبه 25 / 7
بازدید : 5123
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: سوختن , کاغذ , یک تغییر شیمیایی , سوختن کاغذ یک تغییر شیمیایی ,مراحل موتور چهارزمانه
نوشته شده در یک شنبه 22 / 7
بازدید : 4461
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: مراحل موتور چهارزمانه , مرحله مکش , مرحله فشرده شدن , مرحله آتش گرفتن , مرحله خروج دود ,آتشفشان فعال
نوشته شده در شنبه 21 / 7
بازدید : 4913
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: آتش فشان فعال ,تصعید
نوشته شده در جمعه 20 / 7
بازدید : 4908
نویسنده : احمدجوان زرنق

«تصعيد و چگالش»
اگـر چـه مـا فقط نمونـه هـاي معدودي از مـواد را به عنـوان مـوادي كه قـابليت تـصعيد يـاچـگـالش دارنـد مي شنـاسيم ( نفتالين ، يخ خشك...) ولي بد نيست بدانيم كه در شرايطي خاص هر ماده اي مي توانند تصعيد شود يا بخار آن چگالش حاصل كند.( اين شرايط به فشار و دماي محيط بستگي دارد.)
مثال هاي فوق از اين جهت شناخته شده اند كه اين فرآيند در آنها در شرايط معمولي اتاق صورت مي گيرد. براي مواد ديگر اين شرايط در دماها و فشارهاي غير معمولي رخ مي دهد.

تصعيد
در شرايط مناسب دما و فشار، مي توان جسم جامدي را مستقيما" بدون عبور از حـالت مـايع به بخـار تبديل نمود. تبديل مستقيم جامد به بخار را تصعيد مي نامند. (Sublimation) در حين تصعيد، جسم جامد گرما دريـافت مي كند، گرمـايي كه هر واحد جرم مي گيرد تا تبديل به بخار شود، گـرمـاي تصعيد مي نامند. يخ در حالت جامد به طور محسوس تصعيد مي شود.

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: تصعید , چگالش , بخار , مایع , گرما ,يخ خشك
نوشته شده در جمعه 20 / 7
بازدید : 5140
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

دماي نقطه ي سه گانه (دمايي كه در آن، جسم جامد، مايع وگاز به حال تعادل است)، كربن دي اكسيد( CO2) ه 6/56- و فشار بخار اشباع در اين نقطه 11/5 اتمسفر است؛ بنابراين، در فشار جو، كربن دي اكسيد فقط مي تواند به صورت جامد يا گاز وجود داشته باشد. وقتي به كربن دي اكسيد جامد در فشار جو گرما دهيم، مستقيما" و بدون عبور از حالت مايع، به بخار تبديل مي شود؛ به همين جهت، آن را ‹ يخ خشك› ناميده اند. كربن دي اكسيد مايع فقط در فشار بيش از 11/5 اتمسفر مي تواند وجود داشته باشد. براي نگهداري اين ماده به صورت مايع، از ظرف هاي فولادي محكم استفاده مي كنند. در اين ظرف ها، كربن دي اكسيد به دو حالت مايع و گاز به حال تعادل وجود دارند (و هر دو به حال اشباع اند). فشار درون ظرف همان فشار بخار اشباعCO2 در دماي ظرف است؛ مثلا" هرگاه دماي ظرف 20oC باشد، فشار مذكور برابر56 اتمسفر است.
در دما و فشار معين، بخار و مايع به حال تعادل وجود دارند. در اين حالت، بخار را بخار اشباع ومايع را مايع اشباع مي نامند.

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: يخ خشك , اشباع , کربن دی اکسید , مایع , جامد , اتمسفر , گاز , فشار , اشباع , تعادل ,فصل ۱۴ – آدمی و محیط زیست
نوشته شده در پنج شنبه 12 / 7
بازدید : 4651
نویسنده : احمدجوان زرنق
فصل ۱۴ – آدمی و محیط زیست

منابع طبیعی

افزایش جمعیت، میزان تقاضا را برای منابع طبیعی بالا می برد و هر محیطی که منشأ این منابع است، تأثیر می گذارد. منابع طبیعی مواد خام مورد نیاز انسان هاست. گروه اول بطور عمده از جانداران تشکیل شده و قابل جایگزینی است. مثل محصولات دامی،‌درختان ، نخ و پشم ، گروه دوم موادی هستند که در صورت تمام شدن یا قابل جبران نیستند یا زمان لازم برای جایگزینی آنها به قدری طولانی است که عملاً تجدید شدنی محسوب نمی شوند. مثل : سوخت های فسیلی (نفت‌، گاز طبیعی،‌زغال سنگ) و معادن فلزات.
تأثیر انسان بر محیط خود بسیار وسیع است. آلودگی هوا، آلودگی آب، افزایش زباله ، نابودی گیاهان و جانوران و نیز تخریب لایه ی اوزون مثال هایی از نتیجه ی فعالیت های انسان است. که باعث آسیب طبیعت گردیده است.

حفظ محیط زیست :

حفاظت محیط زیست به معنی تلاش برای دستیابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آنها برای آینده است. حفظ ذخایر زیرزمینی، منابع آب، مصرف صحیح انرژی و حفاظت از گیاهان و جانوران مثال هایی در این مورد هستند.
حمایت از تنوع موجودات زنده زمین مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. گسترش شهرها، شهرک ها وآبادی ها . زیستگاه های طبیعی جانداران آن مناطق را از بین می برد. علاوه بر آن آلودگی زمین، آب ، خاک و هوا و زندگی سایر جانداران اثر می گذارد. دود حاصل از اتومبیل ها و کارخانه ها باعث نابودی درختان می شود و گوناگونی زیستی را تهدید می کند.
گوناگونی زیستی جنگل ها انبوه مناطق گرمسیری که در مناطق استوایی زمین قرار دارند. از سایر مناطق بیشتر است. دو سوم از انواع مختلف موجودات زنده در این جنگل ها که آن ها را جنگل های پر باران استوایی می نامند. زندگی می کنند. متأسفانه این گوناگونی در حال حاضر در حال تهدید است. هر روز ، مناطق وسیعی از این جنگل ها برای توسعه زمین های کشاورزی، چرانیدن دام ها و استفاده از چوب درختان جنگلی از بین می رود.اگر این جنگل زدایی با همین سرعت ادامه یابد. در ۲۵ سال آینده، حداقل نیمی از موجودات زنده زمین منقرض می شود،‌یعنی از کره زمین محو می گردد.

آلودگی هوا :

معمولاً آلودگی وقتی بوجود می آید که چیزهایی که نباید در محیط باشد وارد آن می شود.

آلودگی هوا یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی ماست. اگر چه همواره برخی از اتفاقات طبیعی مثل آتش فشان ها باعث آلوده شدن هوا بوده اند، اما در گذشته، طبیعت این فرصت را داشته است که به ترمیم خرابی ها بپردازد و محیط خود را تصفیه نماید. امروزه هم پدیده های طبیعی مواد آلوده ای را که در هوا رها می شود. پخش کرده و رقیق می کنند. گاهی نیز ان ها را به صورت های مختلف وارد آب یا خاک می نمایند ولی چون قدرت تصفیه ی طبیعت محدود است. در اغلب موارد نبرد با آلودگی های هوا ناکام می ماند.
ذرات گرد و غبار و دود حاصل از سوختن ناقص از سوخت های فسیلی اثرات مختلفی بر زندگی انسان دارند. از جمله کاهش میزان رسیدن نورخورشید به زمین، کاهش رشد گیاهان، فرسودگی ماشین آلات و کاهش عمر و کارایی آنها و ایجاد مشکلات تنفسی

باران اسیدی :

همه ساله میلیون ها تن گازهای اسیدی از نیروگاهها، وسایل نقلیه و کارخانه ها تولید می شود. این گازها را با خود به زمین می آورند و موجب آسیب های فراوانی می شوند. نابود شدن جنگل ها،‌آلوده شدن آب ها، و تخریب ساختمان ها از جمله : زیان های این پدیده هستند، باران اسیدی بارانی است که گازهای اسیدی در آن حل شده اند.

باران های اسیدی ممکن است در جایی دورتر از کارخانه یا نیروگاهی که آن را تولید کرده است ببارد، اثر این نوع باران تدریجی است. ممکن است سالها طول بکشد تا از بین رفتن برگ های درختان به نابودی خود آن ها منجر می شود و در نهایت، یک جنگل از بین برود مرگ آبزیان «رودخانه ها و دریاچه ها نیز با افزایش میزان اسید آب بیشتر می شود و در نهایت به نابودی همه ی گیاهان و جانوران آلوده می انجامد.

انسان و تغییردر طبیعت

زنجیره غذایی به روابط غذایی گفته می شود که بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده برقرار می شود. زنجیره های مختلف در ارتباط با یک دیگر شبکه ی غذایی را می سازند. هرقدر گوناگونی در محیط طبیعی آن ها بیشتر بوده و در نتیجه ، مقدار ارتباط های بین جانداران بیشتر باشد. اجتماع آن ها پایدارتر است. یک اجتماع بزرگ را می توان مانند یک شبکه بزرگ دانست.
اگر در یک شبکه بزرگ، تعدادی از تارها پاره شوند، شبکه هم پا بر جا می مانند و از بین نمی رود. فعالیت های انسانها ممکن است طبیعت را تحت تأثیر قراردهد. این اثرها ممکن است مثبت یا منفی باشند. مثلاً وقتی انسان کشاورزی می کند، بعضی از حلقه های زنجیره هایی غذایی را از بین می برد و بعضی دیگر را تکثیر می کند.
مثلاً برای درست کردن زمین های کشاورزی، محیط های طبیعی شامل گیاهان و جانورانی که بطور طبیعی در آن جا زندگی می کنند را نابود و در عوض گیاهان کاشتنی را در آن جا تکثیر می کنند. با ظهور گیاهان کشاورزی، گروهی دیگر از مصرف کنندگان مانند پرندگان و جوندگان مثل موش و نیز حشرات، که از بخش هایی از گیاهان کاشتنی تغذیه می کنند تکثیر پیدا می کنند. انسان سعی می کند این جانوران را که از نظر غذایی رقیب او هستند، از بین ببرد و برای این منظور از سموم و حشره کش ها استفاده می کند.
سموم به دلایل مختلفی استفاده می شوند. مثلاً برای نابود کردن پشه هایی که در مناطق گرمسیری بیماری مالاریا را به انسان منتقل می کنند، از سموم حشره کش استفاده می شود.
به هر حال زندگی انسانها بر زندگی سایر جانداران اثر می کند. پژوهش ها نشان داده است که انسان در بعضی موارد از توازن های ظریفی را که در طبیعت وجود دارد به هم زده است. به هم خوردن تعادل و توازن این شبکه ی زندگی همه را به خطر می اندازد و آن را با مشکل روبه رو می کند.
اثر انسان بر محیط زیست بسیار بیشتر از اثر مجموع همه ی جانداران ساکن زمین است. مثلآً سرازیر شدن نفت از نفت کش های آسیب دیده ،‌همه ساله موجب مرگ میلیون ها جانور دریازی و نیز جانورانی که از آنها تغذیه می کنند می شود. سوختن نفت و مشتقات آن باعث،‌آزاد شدن میلیون ها تن کربن دی اکسید در هر سال می شود.

از جمله نمونه هایی که از اثرهای منفی انسان بر محیط زیست کشورمان وجود دارد. می توان به آلودگی دریای خزر، آلودگی آب های بعضی از رودها ، آلودگی شهرهای بزرگ و قطع بی حساب درختان جنگل ها اشاره کرد.

سؤال
۱ – منظور از منابع طبیعی چیست و بر چند نوع است؟

منابع طبیعی،مواد خام مورد نیاز انسانها است و به دو صورت تجدید نشدنی در طبیعت وجود دارد.

۲ – منظور از حفاظت محیط زیست چیست؟
تلاش برای دستیابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آنها برای آینده

۳ – منظور از باران اسیدی چیست؟
باران اسیدی بارانی است که گازهای اسیدی در آن حل شده اند.

۴ – گازهای اسیدی چگونه تولید می شوند؟
این گازها ناشی از فعالیت روزانه نیروگاههای،‌وسایل نقلیه و کارخانه ها هستند.

۵ – منظور از زنجیره ی غذایی چیست؟
زنجیره غذایی به روابط غذایی گفته می شود که بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده برقرار می شود.

۶ – توضیح دهید سوختن نفت و مشتقات آن چه اثری می تواند بر میزان آب اقیانوسها داشته باشد؟
سوختن نفت و مشتقات آن باعث آزاد شدن میلیون ها تن کربن دی اکسید در هر سال می شود. این کربن دی اکسید اضافی هوای کره ی زمین را گرم تر می کند که باعث ذوب یخ های قطبی و افزایش میزان آب اقیانوس ها می شود.

 


شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: موضوعات مرتبط: فصل ۱۴ – آدمی و محیط زیست , ,
:: برچسب‌ها: مالاریا , موادخام , نیروگاه , اقیانوس , سموم , پشه , باران های اسیدی , نابود شدن جنگل ها , آلوده شدن آب ها , تخریب ساختمان ها , گازهای اسیدی , فرسودگی ماشین آلات , مشکلات تنفسی , سوخت های فسیلی , پدیده های طبیعی , آتش فشان , ۲۵ سال آینده , جنگل های پر باران استوایی , مناطق استوایی , جنگل , اتومبیل ها , کارخانه , زیستگاه های طبیعی جانداران , ذخایر زیرزمینی , حفظ محیط زیست , آلودگی هوا , آلودگی آب , افزایش زباله , نابودی گیاهان و جانوران , سوخت های فسیلی , محصولات دامی , درختان , نخ و پشم , مواد خام , افزایش جمعیت , تخریب لایه ی اوزون , فصل ۱۴ – آدمی و محیط زیست , فصل ۱۴ , آدمی و محیط زیست , منابع طبیعی , نفت‌ , گاز طبیعی , زغال سنگ , معادن فلزات , ,فصل ۱۳ – تولید مثل
نوشته شده در پنج شنبه 12 / 7
بازدید : 5250
نویسنده : احمدجوان زرنق
فصل ۱۳ – تولید مثل

اهمیت و گوناگونی

در میان ویژگیهایی که جانداران را از موجودات بی جان متمایز می کند،‌شاید تولید مثل مهم ترین آنها باشد. زیرا در بین آثار حیات مختلف،‌مانند تغذیه، تنفس و حرکت و ….هیچکدام به اندازه ی تولید مثل تفاوت موجودات زنده و غیرزنده را نشان نمی دهد. شما ویروس ها را به عنوان گروهی که درمرز میان موجودات بی جان و جاندار قرار دارند می شناسید. ویروس ها نیز به نوعی تولید مثل می کنند. گرچه این عمل آن ها بوسیله ی سلول میزبان (سلولی که به آن وارد شده اند) صورت می گیرد. به هر حال تولید مثل تقریباً مهم ترین شباهتی است که ویروس ها به موجودات زنده دارند. هر جانداری دیر یا زود می میرد. اگرموجودات زنده تولید مثل نکنند، به زودی همه جانداران روی زمین از میان خواهند رفت.
بنابراین تولید مثل نقش اصلی را در بقای نسل جاندار به عهده دارد.
تولید مثل ویژگی و عملی است که موجب تولید جانداران جدید از همنوعان خود می گردد. تولید مثل در جانداران به دو روش صورت گیرد:

الف – غیرجنسی :
روشی که در آن موجود یک فرد برای بوجود آمدن جانداران جدید کافی است.

ب – جنسی :
روشی که در آن بوجود آمدن جانداران جدید وابسته به وجود «دو جنس» مختلف است که معمولاً از آن ها به عنوان نر و ماده نام می برند. برخی از موجودات زنده فقط به یک روش و بعضی به هر دو روش تولید مثل می کنند.

 

تولید مثل غیرجنسی :

در این روش کار تولید مثل بوسیله یک فرد صورت می گیرد. در این نوع تولید مثل وقتی جاندار به مرحله ی معینی از رشد برسد می تواند تکثیر یابد و افراد جدیدی را بوجود آورد. بسیاری از موجودات زنده از جانداران ساده، مثل باکتریها و تک سلولی ها ، تا بعضی از گیاهان و جانوران به این روش تولید مثل می کنند.

الف – تولید مثل رویشی :
نوعی تولید مثل غیرجنسی است که درآن جاندار اولیه یا قسمتی از پیکرش جاندار مشابه را ایجاد می کند. تولید مثل رویشی به راه های مختلف صورت می گیرد. مثلاً سلول باکتری ها و برخی آغازیان با دو نیم شدن تکثیر می شوند. در این روش سلول اولیه که ممکن است دارای هسته یا فاقد آن باشد از وسط به دو نیمه تقسیم می گردد. در برخی گیاهان و جانوران قطعه قطعه شدن دیده می شود. مثلآً وقتی خزه رشد می کند ممکن است انشعاب های جدید از گیاه قدیمی جدا شود. در این صورت هر کدام می توانند به گیاه تازه ای تبدیل شوند.

ب – هاگ زدایی :
نوعی تولید مثل غیرجنسی است که به کمک هاگ صورت می گیرد. هاگ یک سلول ویژه برای تولید مثل است که توسط جاندار اولیه تولید می شود ولی می تواند به تنهایی و بطور مستقیم جاندار جدید را ایجاد کند. هاگ ها در اندام هایی بنام هاگدان تولید می شوند و پس از رسیدن با پاره شدن دیواره هاگدان آزاد می شوند. این هاگ ها همراه باد یا آب به نقاط مختلف می روند. در هر جا که شرایط رویش برای آنها مناسب باشد، رشد می کنند و موجودی مانند والد خود را بوجود می آورند.

 

تولید مثل جنسی :

در این نوع تولید مثل ،‌باید دو نوع سلول جنسی نرو ماده وجود داشته باشد تا این سلول ها با هم ترکیب شوند و اولین سلول جاندار جدید حاصل آید. پس در این نوع تولید مثل، وجود دو جنس لازم است و تولید مثل جنسی بوسیله گامت ها (سلول های جنسی ) صورت می گیرد. که توسط دو جنس مختلف (نر و ماده) تولید می شوند. گامت یک سلول ویژه برای تولید مثل است که برای تولید جاندار جدید با گامت دیگری از جنس مخالف همان نوع جاندار ترکیب شود. گامت در اندام تولید مثلی بوجود می آید. اندام های تولید شده نر وماده ممکناست در دو جاندار مختلف (نر وماده) با یک جاندار(نر و ماده) وجود داشته باشد. بسیاری از گیاهان و برخی از جانوران «نر – ماده» هستند. در برخی از موجودات زنده ، نر وماده اسم های مختلف دارند. مثل مرغ یا خروس و زن و مرد.
ترکیب سلول های جنسی نر و ماده را که منجر به تشکیل سلول تخم می شود لقاح می گویند. تخم الین سلول جاندار جدید است که با تقسیم های پی در پی و تغییراتی که پیدا می کند،‌در نهایت جانداری مشابه به والدین ایجاد می کند.

تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار:

کشاورزان ،‌بیشتر گیاهان را با کاشتن دانه زیاد می کنند می دانید یک دانه در داخل گل تشکیل می شود و می تواند رشد کند و گیاهی شبیه به گیاه والد خود را بوجود آورد. گل اندام تولید مثلی گیاهان گلدار(نهان دانه) است. در گل بخش های تولید کننده ی گامت، پرچم و مادگی هستند. در بیشتر گل ها دو نوع اندام نر وماده مشاهده می شود و گل ها نر – ماده هستند. یعنی هم پرچم و هم مادگی دارند.
در قسمت پائین مادگی که حجیم تر است (تخمدان) یک یا چند تخمک وجود دارد. در هر کدام از تخمک ها گامت ماده بوجود می آید. در نوک پرچم برجستگی کوچک (بساک) دیده می شود که بعد از رسیدن می ترکد و ازداخل آن تعداد زیادی دانه ی گرده خارج می شود که گامت نر در آن بوجود می آید.

دانه های گرده ای که از نوک پرچم ها آزاد می شوند، باید به نوک مادگی برسند، نوعی مادگی چسبناک است وقتی دانه های گرده به آن ها می رسند، به راحتی پائین نمی روند و باید به کمک آنزیم ها حل کننده راه خود را به محل گامت ماده در داخل تخمک باز کنند و با آن ترکیب شوند.
پس از گرده افشانی (پراکنده شدن دانه های گرده به منظور قرارگرفتن روی کلاله ی مادگی) گامت نر وماده با یکدیگر ترکیب می شوند و سلول تخم را ایجاد می کنند . سلول تخم که در درون تخمک قرار دارد . گیاهک (چنین گیاه جدید)را می سازد. در این حالت تخمک تبدیل به دانه و تخمدان تبدیل به میوه می گردد.

تولید مثل جنسی در جانوران :

جانوران همه برای تولید مثل به سلول های نر و ماده نیاز دارند.گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمک نام دارد که در اندام تولید مثلی نر وماده بوجود می آیند. در همه ی مهره داران و بعضی از بی مهره ها،‌ جانور نروماده از هم جدا هستند. اما در بعضی بی مهره ها از قبیل اسفنج ها، مرجانها ، بعضی از کرم ها، نرم تنان ،‌مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر و ماده در بدن یک فرد است (نر = ماده اند)
جانوران گر چه در تولید مثل جنسی روش های مختلفی دارند ولی دو ویژگی مشترک در این روش ها وجود دارد که در قالب شرایط گوناگون ساختار بدنی و محیطی آنها به شکل های مختلفی بروز می کند.

 

الف – ایجاد امکان لقاح:

گامت ها باید با یکدیگر برخورد کنند تا بتوانند ترکیب شوند و سلول تخم را ایجاد نمایند. اگر چه اغلب، گامت نر – بر خلاف گامت ماده متحرک است اما معمولاً برای برخورد با هم به شرایط محیطی وابسته اند. بنابراین برای انجام لقاح شرایط مکانی و زمانی خاص لازم است.
از نظر شرایط مکانی لقاح ممکن است در بیرون بدن جاندار صورت بگیرد (مانند بسیاری از بی مهرگان، ماهی ها و دوزیستان) یا آن که در داخل بدن باشد (مانند خزندگان، پرندگان، پستانداران و بسیاری از گیاهان) در حالت اول آن را لقاح خارجی و در صورت دوم آن را لقاح داخلی می گویند.
از نظر شرایط زمانی تولید گامت ها ونیز رها شدن آن ها به منظور ترکیب با یکدیگر باید تقریباً در یک موقع و در زمان مناسب باشد تا امکان برخورد مؤثر گامت ها فراهم شود. این زمان مناسب، در برخی جانوران مثل پستانداران و پرندگان دوره ی جنسی نام دارد.

ب – ایجاد امکان رشد تخم تا ایجاد نوزاد :

برای آنکه تولید مثل موفق باشد، باید شرایط تغذیه و حفاظت از جنین فراهم شده باشد. در جانورانی که جنین داخلی «رحم» درون شکم ماده پرورش می یابد. این شرایط به بهترین صورت وجود دارد. جنین از طریق اندامی به نام «جفت» که به وسیله «بند ناف » به جنین متصل است با خون مادر ارتباط دارد و مواد لازم را از آن دریافت می کنند و مواد زاید را به آن می دهد.
در جانوران تخم گذار، جنین از نظر تغذیه به اندوخته غذایی داخل تخم وابسته بوده و از نظر حفاظت با توجه به نوع جانور، به پوسته ی سخت و یا قابل انعطاف تخم متکی است.

تولید مثل در آدمی :

تولید مثل در انسان نیز مانند پستانداران دیگر با تشکیل سلول های جنسی نر و ماده و ترکیب هسته های آنها با یکدیگر و ایجاد سلول تخم صورت می گیرد. در انسان، گامت ها توسط غدد جنسی تولید می شوند. شما با غدد جنسی به عنوان غدد مولد هورمون های جنسی آشنا شدید اما آن ها، گامت نر (اسپرم) و گامت ماده (تخمک) نیز تولید می کنند.
بیضه ها یک جفت غده هستند که در زیر شکل و خارج از آن قرار دارند. این غدد شامل لوله های نازک و پرپیچ زخمی هستند که عمل اسپرم سازی را در دمایی کمتر از دمای معمولی بدن و بطور دائم از دوران بلوغ تا پایان عمر انجام می دهند. البته شدت آن در سنین کهولت کاهش چشمگیری پیدا می کند. اسپرم ها پس از ساخته شدن در مجاری پیچیده ای کنار بیضه انباشته می شود تا مراحل نهایی رشد خود را طی کنند.

تخمدان ها دو عدد غده بیضی شکل هستند که در دو طرف داخل شکم، در پایین و جلوی روده ها قرار دارند. تخمدان ها عمل تخمک سازی را از دوران بلوغ تا حدود ۳۰ تا ۴۰ سال انجام می دهند. هر تخمدان دارای تعداد زیادی سلول مولد تخمک است که اولین مراحل تبدیل شدن به تخمک را در دوران جنینی طی کرده اند. معمولاً در هر ماه یکی از این سلول ها (تخمک های اولیه) فعال شده و یک تخمک ساخته می شود. این سلول بوسیله ی لوله هایی که تخمان را به رحم مرتبط می کنند وارد آن می گردند. تخمک سلول بسیار درشتی است و در انسان حدود ۱/۰ میلی متر قطر دارد.

بحث کنید
این که تولید مثل ویژگی مهم موجودات زنده است اما هیچ جانداری ،‌اگر فعالیت تولید مثلی نداشته باشد. جان خود را از دست نمی دهد. به نظر شما دلیل آن چیست؟ تولید مثل چه تفاوتی با سایر ویژه گی های موجوات زنده دارد؟

یک جاندار حتی اگر توانایی تولید مثل داشته باشد، باز هم ممکن است سنش پایدار نماند .

 

چه عواملی در بقای نسل جاندار مؤثر است؟

تولید مثل برای بقای نسل اهمیت دارد و در بقای فرد نیز تأثیری ندارد. سالم بودن فرزندان – مناسب بودن محیط زندگی جاندار از نظر تأمین غذا و سایر نیازهای فرزندان

 

یکی از اهداف تولید مثل ،‌افزایش تعداد جاندار است، آیا این هدف به تنهایی کافی است و می تواند نسل جاندار را حفظ کند؟ اگر شرایط محیط تغییر کند چه اتفاقی می افتد؟ هدف مهم تری باید در تولید مثل مورد توجه باشد؟

با تغییر شرایط محیط ممکن است شرایطی بوجود آید که برای بقای افراد آن گونه مناسب نباشد. از این رو نسل جاندار از بین می رود. تولید مثل جنسی سبب ایجاد گوناگونی در افراد یک گونه می شود. این گوناگونی سبب می شود حتی با تغییر شرایط محیط برخی افراد گونه توانایی زیستن داشته باشند و نسل جاندار را حفظ کنند. یکی دیگر از راه های حفظ نسل در شرایط تغییر زندگی، تولید ساختارهایی مانند دانه، پیاز و غیره است که به شرایط نامساعد مقاوم هستند.

 

به نظر شما کدامیک از هدف های تولید مثل در تولید مثل غیرجنسی در کدامیک در تولید مثل جنسی تأمین می شود؟

تولید مثل جنسی سبب تولید فرزندانی کاملاً مشابه با والدین می شود و به سرعت نسل را جاندار گسترش می دهد ولی تولید مثل جنسی با ایجاد گوناگونی ژنتیکی در فرزندان سبب افزایش توان سازگاری و بقای نسل جاندار می شود.

 

بحث کنید .
در لقاح خارجی ، گامت ها در محیط زندگی جاندار که معمولاً آب است رها می شوند. البته در لقاح داخلی نیز باید محیط مناسب برای زنده ماندن گامت ها تا هنگام لقاح فراهم باشد.
گامت هایی که لقاح خارجی دارند،‌باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

تعداد آن ها باید زیاد باشد تا شانس این که تعدادی از آن ها به گامت برسند بیشتر شود.
گامت های نر باید تاژک داشته باشند تا با شنا کردن در آب به گامت ماده برسند پوشش های حفاظتی مناسب و چسبناک داشته باشند

 

چرا لقاح خارجی روش مطمئنی برای تولید جاندار جدید نیست؟

چون بسیاری از گامتها از بین می روند و شانس لقاح و حتی شانس رشد چنین اندک خواهد بود.

 

مزایای لقاح داخلی بر لقاح خارجی چیست؟

در لقاح داخلی شانس لقاح گامت ها بیشتر است از این رو جاندار برای یک تولید مثل موفق انرژی کمتری هدر می دهد.

چرا حتی در لقاح داخلی تعداد گامت های نر بسیار بیشتر از گامت های ماده است؟
زیرا در در لقاح داخلی نیز تنها تعداد معدودی گامت نر توانایی رسیدن به گامت ماده و لقاح را دادند. لازم به ذکر است این امر سبب می شود لقاح گامت های معیوب کاهش پیدا کند.

فکر کنید
گامت های نر و ماده در حیوانات تخم گذار و بچه زا با یکدیگر متفاوتند.
چرا در بسیاری از تخم گذاران ، گامت های ماده بسیار بزرگ تر از گامت های نر است؟
گامت های نر کوچک، زیاد و متحرک هستند. ولی گامت ماده بزرگ ، کم و غیرمتحرک است. گامت ماده در حیوانات تخم گذاردرشت تر بوده و ذخایر فراوان غذایی دارد و نیز پوسته های حفاظتی ضخیم تری دارد.

حیوانات بچه زا چه فرمت هایی بر حیوانات تخم گذار دارند؟
مراقبت از زاده ها در حیوانات بچه زا از اطمینان بیشتری برخوردار است. در حالی که در تخم گذاری باید تعداد زیادی فرزند پرورش داد تا شاید یکی از آن ها به سن بلوغ و تولید مثل برسند.

سؤال ازمتن
۱ – انواع روشهای تولید مثل را نام ببرید.
تولید مثل غیرجنسی و تولید مثل جنسی

۲ – نحوه تولید مثل غیرجنسی چگونه است؟
در این روش، کار تولید مثل بوسیله یک فرد صورت می گیرد. در این نوع تولید مثل ، وقتی جاندار به مرحله ی معینی از رشد برسد می تواند تکثیر یابد و افراد جدیدی را بوجود آورد. می گیرد.
غیرجنسی – هاگ

۵ – گامت چیست؟
گامت یا سلول جنسی ، یک

۳ – از راه های تولید مثل قطعه قطعه شدن را توضیح دهید.
در برخی گیاهان و جانوران انشعاب های جدید از گیاه یا جانور قبلی جدا می شود که هر کدام از آن ها می تواند به جاندار تازه ای مبدل شود.

۴ – هاگ زایی نوعی تولید مثل ……… است که به کمک ……… صورتسلول ویژه برای تولید مثل است که برای تولید جاندار جدید باید با گامت دیگری از جنس مخالف همان نوع جاندار ترکیب شود.

۶ – لقاح چیست؟
ترکیب سلول های جنسی نر و ماده را لقاح می گویند که حاصل آن سلول تخم است.

۷ – «گل ها نر – ماده هستند» یعنی چه ؟
یعنی هم پرچم و هم مادگی دارند.

۸ – اصطلاح گرده افشانی را تعریف کنید.
گرده افشانی عبارت است از پراکنده شدن دانه های گرده به منظور قرارگرفتن روی کلاله ی مادگی.

۹ – اسپرم ها مراحل نهایی رشد خود را در کجا طی می کنند؟
در مجاری پیچیده ای که در کنار بیضه قراردارد

۱۰ – هر تخمدان دارای ………. سلول مولد تخمک است که اولین مراحل تبدیل شدن به تخمک را در ………. طی کرده اند.
تعداد زیادی – دوران جنینی

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: موضوعات مرتبط: فصل ۱۳ – تولید مثل , ,
:: برچسب‌ها: دانه های گرده ای , نهان دانه , بساک , ترکیب سلول های جنسی نر , تولید مثل غیرجنسی , هاگ , هاگ زدایی , تولید مثل رویشی , تولید مثل غیرجنسی , بقای نسل جاندار , فصل ۱۳ – تولید مثل , تولید مثل , اهمیت و گوناگونی , تغذیه , تنفس و حرکت , غیرجنسی , ,فصل ۱۲ – نوجوانی و بلوغ
نوشته شده در پنج شنبه 12 / 7
بازدید : 4685
نویسنده : احمدجوان زرنق
فصل ۱۲ – نوجوانی و بلوغ

رشد : انسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را از جنین تا پیری می گذراند بر خلاف گیاهان که در تمامی عمر خود رشد می کنند، فقط در محدوده زمانی خاص این توانایی را دارد.رشد به معنی افزایش تعداد سلول ها یا افزایش غیرقابل برگشت ابعاد آن هاست. آهنگ رشد انسان درابتدای دوران جنین بسیار سریع است ولی بتدریج کاهش می یابد. این کاهش در سال های نوزادی و کودکی ادامه می یابد ولی در دوران بلوغ مجدداً شدت می گیرد و سپس در جوانی پایان می پذیرد. البته تکثیر برخی سول ها به منظور ترمیم و جایگزینی سلول های از دست رفته ، همواره ادامه خواهد داشت.

 

بلوغ :

بلوغ یک واژه عمومی است که در موارد مختلفی کاربرد دارد اما به عنوان رویداد مهمی که در مراحل رشد انسان پیش می آید. به صورت های مختلفی تعبیر شده است. معمولاً مجموعه ی تغییرات بدنی و روانی که بین دوران های کودکی ونوجوانی پیش می آید و گاه تا دوران جوانی ادامه می یابد، بلوغ نامیده می شود. دوران نوجوانی حدفاصل کودکی و جوانی است و دوره ی انتقال به بزرگسالی محسوب می شود . در این دوره به دلیل رخ دادن بلوغ، تغییر و تحولات سریعی در شما پدید می آید. رشد در دوران نوجوانی ،‌با رشد سریع جسمی که در دخترها زودتر از پسر ها اتفاق می افتد. آغاز می شود و تا زمانی که جهات دیگر رشد تکمیل شود، ادامه می یابد. در حقیقت نوجوانی دورانی است که زندگی آینده ی شما مشکل جدیدتری می گیرد و پی ریزی می شود. بنابراین هر قدر دانش و آگاهی شما درباره بلوغ و نوجوانی بیشتر باشد. نگرانیها و مشکلات کمتری در این دوره خواهید داشت.

 

تغییرات جنسی :

در دوران بلوغ بدلیل ترشح هورمون های جنسی صفات ثانویه جنسی بوجود می آید که باعث تفاوت دو جنس محسوب می شوند.

هورمون های جنسی از غده های جنسی شامل بیضه در پسرها و تخمدان در دخترها ترشح می شود. هورمونهای جنسی مسؤول بروز علایم اصلی بلوغ جنسی یعنی ایجاد صفات ثانویه جنسی و نیز تولید گامت های نر وماده اند.
هورمون بیضه ها تستوسترون نام دارد که باعث افزایش رشد ماهیچه ها و استخوان ها می گردد. به همین دلیل بلوغ جنسی همراه با افزایش قد و وزن و قدرت عمومی بدن صورت می گیرد. بم شدن صدا، رویش موی بدن صورت از جمله صفات ثانویه جنسی در پسرها است. تخمدان ها دو نوع هورمون استروژن و پروژسترون تولید می کنند. این هورمون ها باعث افزایش رشد استخوان لگن، رشد سینه ها و رویش موی بدن می شوند که از جمله صفات ثانویه جنسی در دخترها هستند.

 

تغییرات عاطفی :

در دوران بلوغ، انسان از لحاظ روانی نیز دارای نیازهای ویژه ای است که باید آن را برطرف کنید تا بتوانید از ایمنی خاطر برخوردار شدید. از جمله :
الف – نیاز به قابل ارزش بودن
ب – نیاز به تصمیم گیری
در حال حاضر بر خلاف دوران کودکی خودتان باید دوباره ی بسیاری از کارها تصمیم گیری کنید و به اصطلاح مستقل باشید اما در مواردی می بینید که خانواده چنین اجازه ای را به شما نمی دهد.
در تصمیم گیری مهم تر از هر چیز شناخت دقیق قابلیت ها و توانایی های خود است اما اعتماد به نفس داشتن شما را در این زمینه کمک می کند. فراموش نکنید خانواده بهتر از دیگران می تواند در تصمیم گیری و ارزشیابی تصمیمتان به شما کمک کند.

 

عواطف و رفتارها :

در سنین بلوغ ،‌دچار شدن به احساسات شدید،‌امری طبیعی است. گاهی به شدت خوش گاه به شدت افسرده، ‌قسمتی از این تغییرات محصول ترشحات نامتوازن هورمون هاست که بعد از مدتی،‌خود به خود تنظیم خواهند شد، اما گاهی همه افکار ناراحت کننده ای به سراغ شما می آیند که نمی توانید یا نمی خواهید درباره ی آن ها با دیگران صحبت کنید. بعضی از افراد، با استفاده از روش هایی به نام واکنش های دفاعی با چنان افکاری مقابله کنند. برخی از این واکنشها مفید و بعضی ….اما به یاد داشته باشید که واکنش دفاعی به منزله زرهی است که تشخیص فاقد ایمنی خاطر، برای پوشاندن ضعف خود در برابر شرایط محیطی،‌یا برای جبران محرومیت ها، آن را به کار می برد. افراد قوی و دارای اعتماد به نفس کمتر به این واکنش ها نیاز دارند.

 

برخی از واکنش های دفاعی عبارتند از :

جایگزینی : جانشین سازی یک هدف با احتمال موفقیت زیاد به جای هدف غیرقابل دسترس
خیالبافی : فرورفتن در عالم رؤیا و فکر کردن درباره وقایعی که مایل بودم اتفاق بیفتد.
دلیل تراشی : ارائه دلیل به ظاهر قانع کننده برای عمل بدی که انجام داده ایم.
جبران نقص :‌نسبت دادن صفاتی به خود که در واقع فاقد آنها هستیم
انکار : پوشاندن مسئله یا واقعیت ناخوشایندی که می خواهیم برای دیگران آشکار شود.

 

فکر کنید
۱ – اصطلاح رشد را تعریف کنید؟

رشد به معنای افزایش تعداد سلول ها با افزایش غیرقابل برگشت ابعاد آنهاست.

 

۲ – اصطلاح بلوغ را تعریف کنید؟

مجموعه تغییرات بدنی و روحی که بین دورانهای کودکی و نوجوانی پیش می آید و گاه تا دوران جوانی ادامه می یابد ، بلوغ نامیده می شود.

 

۳ – کدام غدد مسؤول ترشح هورمونهای جنسی هستند؟

هورمون های جنسی از غده های جنسی شامل بیضه در پسرها و تخمدان در دخترها ترشح می شود.

 

۴ – تأثیر هورمون تستوسترون در جنس چیست؟

این هورمون باعث افزایش رشد ماهیچه ها و استخوان ها می گردد که افزایش قد، وزن و قدرت عمومی بدن را بدنبال دارد.

 

۵ – دو مورد از تغییرات عاطفی دوران بلوغ را نام ببرید؟

نیاز به قابل ارزش بودن – نیاز به تصمیم گیری

 

۶ – واکنش دفاعی جایگزینی را شرح دهید:

جانشین سازی یک هدف با احتمال موفقیت زیاد به جای هدف غیرقابل دسترس

 

۷ – چگونه ممکن است برخی از واکنش های دفاعی مفید باشند؟

واکنشهای دفاعی وسیله ای است برای برآوردن غیرمستقیم نیازها، کاستن از اضطراب و فشار را به دست آوردن حس اعتماد به نفس و امنیت روانی، واکنش های دفاعی شیوه هایی برای دفاعی شیوه هایی برای دفاع از خویشتن در مقابل اضطراب های دردناک به حساب می کنید.


شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: موضوعات مرتبط: فصل ۱۲ – نوجوانی و بلوغ , ,
:: برچسب‌ها: هورمون تستوسترون , انکار , دلیل تراشی , خیالبافی , جایگزینی , واکنش دفاعی , زره , افسرده , عواطف و رفتارها , اعتماد به نفس , عواطف , و , رفتارها , قابلیت , توانایی , دوران کودکی , تصمیم گیری , ایمنی , نر , ماده , تولید , گامت , های , نر وماده , تخمدان , در , دخترها , تخمدان در دخترها , بیضه , در , پسرها , غده های جنسی , دوران بلوغ , دو جنس , صفات ثانویه جنسی , هورمون های جنسی , ترشح هورمون , تفصل ۱۲ , غییرات جنسی , فصل ۱۲ – نوجوانی و بلوغ , نوجوانی , بلوغ , رشد , جنین , گیاهان , جانوران , عمر , افزایش , توانایی , نوزاد , کودک , سریع , دوران , عمومی , سلول , ترمیم , جایگزین , مراحل , انسان , حدفاصل , کاربرد , رویداد , بدن , روان , جسمی , دختر , دخترها , پسر , پسرها , دختروپسر , مجموعه , محسوب , روان , تغییرات , بلوغ دختر , بلوغ پسر , تکمیل , دانش , ,